Маркетинг

За рекламирање, објавување на рекламни веб банери, PR текстови на веб страната на Tempo.mk, и во специјалните newsletter-и до нашите бизнис контакти, Ви стоиме на комплетно располагање.

Е-mail : info@gbb.mk

Тел. 071 30 777 8